ParsSign TSA

در حوزه‌هایی مانند تجارت الکترونیکی، علاوه بر نیاز به احراز هویت افراد و تأیید ارتباط یک سند با آنها، تأیید زمان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همانطور که در دنیای غیر دیجیتال مراجع و دفاتر اسناد رسمی نسبت به درج زمان در اسناد اقدام می‌کنند، در دنیای الکترونیک نیز این نیازمندی با استفاده از مهرهای زمانی (Time-Stamp) مرتفع می‌گردد. مرجع مهر زمانی (Time-Stamp Authority)، زمان یک رخداد (مثلاً تدوین یک سند قرارداد) را به عنوان یک مرجع رسمی و به گونه‌ای غیر قابل خدشه و انکار به سند مربوطه الصاق می‌نماید.