مجوزها و گواهینامه های شرکت امن افزار گستر شریف

مجوزها و گواهینامه ها

نام گواهینامه: مجوز فعالیت نام گواهینامه: عضویت حقوقی نام گواهینامه: مجوز واحد فناوری
سازمان مربوطه: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران سازمان مربوطه: انجمن صنفی صنعت افتا سازمان مربوطه: پارک علم و فناوری شریف
تاریخ اخذ: 1385/06/06 تاریخ اخذ: 1397/01/01 تاریخ اخذ: 1396/10/02
تاریخ اعتبار: 1398/06/14 تاریخ اعتبار: 1397/12/29 تاریخ اعتبار: 1397/07/01

 

نام گواهینامه: رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی نام گواهینامه: ISO/IEC 27001:2013 نام گواهینامه: شرکت برتر سال مالی 95
سازمان مربوطه: سازمان برنامه و بودجه / امور نظام فنی و اجرایی سازمان مربوطه: TUV InterCERT سازمان مربوطه: سازمان مدیریت صنعتی
تاریخ اخذ: 1397/04/03 تاریخ اخذ: 2017/03/06 تاریخ اخذ: 1396/11/29
تاریخ اعتبار: 1398/04/01 تاریخ اعتبار: 2020/03/05 تاریخ اعتبار: -----------

 

نام گواهینامه: ثبت فایروال بومی پارس گیت نام گواهینامه: گواهی ارزیابی امنیتی فایروال بومی پارس گیت نام گواهینامه: گواهی ارزیابی امنیتی فایروال تحت وب پارس وف
سازمان مربوطه: شورای عالی انفورماتیک کشور سازمان مربوطه: سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان مربوطه: سازمان فناوری اطلاعات ایران
تاریخ اخذ: 1386/03/27 تاریخ اخذ: 1397/08/15 تاریخ اخذ: 1397/09/20
تاریخ اعتبار: ----------- تاریخ اعتبار: 1399/08/15 تاریخ اعتبار: 1399/09/20

 

نام گواهینامه: پروانه فعالیت در خدمت آزمون و ارزیابی امنیتی نام گواهینامه: پروانه فعالیت در پیاده سازی تیم پاسخ به رخداد نام گواهینامه: پروانه فعالیت در پیاده سازی مرکز عملیات امنیت
سازمان مربوطه: سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان مربوطه: سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان مربوطه: سازمان فناوری اطلاعات ایران
تاریخ اخذ: 1397/07/02 تاریخ اخذ: 1397/10/02 تاریخ اخذ: 1397/10/02
تاریخ اعتبار: 1399/07/02 تاریخ اعتبار: 1399/10/02 تاریخ اعتبار: 1399/10/02

 

نام گواهینامه: پروانه فعالیت در راهبری مرکز عملیات امنیت

و تیم پاسخ به رخداد

نام گواهینامه: پروانه فعالیت در خدمت مشاوره و استقرار

استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات (ISMS) بارتبا یک

نام گواهینامه: بهره برداری از سامانه SIEM
سازمان مربوطه: سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان مربوطه: سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان مربوطه: سازمان پدافند غیرعامل کشور
تاریخ اخذ: 1397/10/02 تاریخ اخذ: 1397/03/13 تاریخ اخذ: 1396/03/01
تاریخ اعتبار: 1399/10/02 تاریخ اعتبار: 1399/03/13 تاریخ اعتبار: 1397/03/01