ماموریت و چشم انداز شرکت امن افزار گستر شریف

چشم‌انداز:

“سرآمدترین شرکت فناور در تامین امنیت فضای مجازی ایران و کشورهای همسو از منظر سهم بازار و کیفیت خدمات و محصولات”


ماموریت:

“ارائه راهکارهای یکپارچه امن فضای مجازی با تکیه بر تولید محصولات و خدمات بومی در ایران و کشورهای همسو”