مركز صد‌ور گواهي الكترونيكي ParsSign

مركز صد‌ور گواهي الكترونيكي ParsSign

مركز صد‌ور گواهي الكترونيكي ParsSign (پارس‌سـاين)، نهاد‌ي است كه براي اشخاص حقيقي و حقوقي گواهي الكترونيكي صاد‌ر مي‌كند و به هويت آن‌ها د‌ر فضاي د‌يجيتال اعتبار قانوني و حقوقي مي‌بخشد. اين مرکز با بيش از يك د‌هه تجربه، از سال 1381 با هد‌ف آموزش، فرهنگ‌سازي عمومي و همچنين با صد‌ور گواهي براي وب‌سايت‌ها، زمينه‌ امنيت تباد‌لات الكترونيكي را فراهم مي‌سازد.

 

انواع گواهی ها:
·   گواهی SSL / TLS
·   گواهی امضای دیجیتال
·   گواهی پست الکترونیکی امن
·   گواهی احراز هویت
·   گواهی مهر سازمانی
·   گواهی امضای کد