ارزش ها

برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، اما امن‌افزار گستر شریف، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی داریم آن‌ها را با سهامداران، کارمندان و مشتریان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌مان هدایتگر ماست.

 

  • کرامت انسانی
  • کسب و کار حلال
  • تکریم شعائر دینی
  • همسوئی با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی
  • پیشتازی در فناوری
  • ارتقا پایدار وجهه تجاری شرکت