ردیف عنوان تاریخ بروزرسانی لینک (۳۲Bit) لینک (۶۴Bit)
۱  درایور توکن پارس‌کی  ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ Download – 11MB
۲ راهنمای نصب درایور توکن پارس‌کی  ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ Download – 365 KB
۳ برنامه مدیریت توکن پارس‌کی (Windows)  ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ Download – 21MB Download – 24MB
۴ برنامه مدیریت توکن پارس‌کی (Linux RPM)  ۲۵ شهریور ۱۳۹۳  Download – 22MB  Download – 22MB
۵ برنامه مدیریت توکن پارس‌کی (Linux DEB)  ۲۵ شهریور ۱۳۹۳  Download – 26MB  Download – 26MB