نگهداری امنیتی شبکه

Network Security

شرکت امن‌افزار گستر شریف با توجه به نیازمندی‌‌های سازمان‌‌ها و با بهره‌‌گیری از مدل‌‌های مرجع معماری امنیت شبکه از قبیل استاندارد ISO/IEC 18028، مراجع فنی شرکت‌‌های مایکروسافت و سیسکو و بهترین تجارب موجود اقدام به ارائه سرویس طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری امنیت شبکه‌‌های گسترده و مراکز داده می‌نماید. در این راستا ایجاد انطباق بین خدمات ارائه شده با استاندارد ISO/IEC 27002 نیز جزو فعالیت‌های گروه می‌باشد.


فعالیت‌های شرکت امن‌افزار در حوزه نگهداری امنیتی شبکه "Network Security" شامل موارد زیر است:

  • شناخت وضع موجود
  • تحلیل نیازمندی‌‌ها
  • تدوین معماری امنیت شبکه
  • طراحی منطقی و تهیه LOM
  • طراحی تفصیلی
  • نصب و راه‌اندازی
  • تست و تحویل
  • نگهداری امنیت شبکه