سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ISMS

یکی از فعالیت‌های شرکت امن‌افزار گستر شریف، ارائه خدمات مشاوره، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) می‌باشد. فعالیت‌های شرکت امن‌افزار در حوزه ISMS شامل موارد زیر است:

  • طراحی و پیاده‌سازی ISMS
  • فرهنگ‌سازی، ایجاد آمادگی سازمانی و تهیهRFP برای پیاده‌سازی
  • نظارت بر پروژه‌های طراحی و پیاده‌سازی ISMS
  • ارزیابی ریسک با استفاده از روش‌های سفارشی شده یا نرم‌افزارهایی از قبیل Callio Secura
  • تهیه طرح‌های جامع امنیتی مبتنی بر مدل مرجع ISO/IEC 17799